آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۳

خدای بهائیان

شاید این کلام طنز به نظر برسد، اما مضمون سخنی است که از میرزا حسینعلی نوری (رهبر بهائیان) صادر شده است. هر چند بهائیان می گویند: حسینعلی خدا نیست، اما او خود را خدا و خالق جهان می داند. تا آنجا که حتی قبرش به عنوان قبله بهائیان قرار گرفته است. اشراق خاوری از مبلغان معروف بهائی در کتاب ایام ...

ادامه مطلب »

بیت العدل

ادامه مطلب »

عباس افندی عبدالبهاء

ادامه مطلب »

علیمحمد شیرازی ملقب به باب

ادامه مطلب »

حسینعلی نوری ملقب به بهاء الله

ادامه مطلب »

مستبصر بهائی

ادامه مطلب »

مستند بهائیت

ادامه مطلب »

ردیه بهائیت

ادامه مطلب »

سخنرانی

ادامه مطلب »

کتاب اقدس

ادامه مطلب »