دزدی ابوالفضل گلپایگانی ۱

دزدی ابوالفضل گلپایگانی ۱

در صفحه پنجاه و یک فرائد است (فی البحار یقوم القائم و لیس فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه یعنی مهدی ظاهر می‏شود در حالتی که بیعه سلطان سرکش زمانش به گردنش نیست – مصنف گوید هر گاه مقصودش از این عبارت کلماتی است که در زمان غیبت صغرایش در جواب مسائل مشکله اسحق بن یعقوب فرموده است به این عبارت «و اما عله ما وقع من الغیبه فان الله یقول لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسئوکم انه لیس احد من آبائی الا و قد وقعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه و انی اخرج حین اخرج و لا بیعه لاحد من الطواغیت فی عنقی» یعنی ای اسحق بن یعقوب اما از حکمت غایب شدن من سئوال کردی بدان که خدا فرموده از چیزهائی که هر گاه شر او را بر شما آشکار کنند غمگین می‏شوید سئوال مکنید ولی هر کدام از پدران من که در دنیا بودند بیعت سلطان جور زمانش در گردنش بود و من چون غایب شده‏ام هر وقت ظاهر شوم بیعت کسی به گردن من نیست که مردم بگویند خروج کرده است اگر شما توقیع و غیبت صغری را اعتراف کرده‏اید برای ما کافی است و هر گاه مقصود شما این روایت است که در صفحه ۱۷۴ از جلد سیزدهم بحار مذکور است روایت این است «فتخفی ولادته و یغیب شخصه لئلا یکون فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه اذا خرج ذلک تاسع ولد الحسین بن سیده الاماء» یعنی مخفی می‏شود ولادتش و پنهان می‏شود شخص تا اینکه در گردنش بیعه برای پادشاه جبار زمانش نبوده باشد و آن شخص پسر نهم امام حسین که پسر بهتر بی بی ‏تمام کنیزان و در هر حال باقی روایت را دزدیده است و در آخر صفحه ۱۷۳ ابوسعید از امام حسن مجتبی همین عبارت حدیث است در آخر آن بعد از کلمه سیده الاماء فرموده «یطیل الله عمره فی غیبته ثم یظهره بقدرته فی صورت شاب ذی اربعین سنه » [ بزبگیرشرح دزدبگیر،علی ابیوردی،شارح محمدجعفردادخواه ،صفحه ۴۸]

 

همچنین مشاهده کنید

یک حرکت فریبنده در فرقه بهاییت

یک حرکت فریبنده در فرقه بهاییت بهاییان در یک حرکت خزنده و حالتی حق به ...