مقالات

روح القدس

نویسنده : محمد مهدی کاظمی

واژه‏شناسی

روح¬القدس مرکب از دو کلمه روح و القدس است. روح به معنای نسیم و باد است[۱] و قدس نیز به معنای برکت[۲] و پاکی[۳] می¬باشد.

نام¬گذاری او به “روح” به خاطر حیات¬بخشی او و “القدس” نیز به خاطر تقدیس¬بخشی وی به قلوب ایمان‏داران است[۴].

از دیگر نام¬های روح¬القدس، روح¬الله و روح مسیح است[۵].

کلمه عبری مربوط به روح (Ruach) واژه¬‏ای است که حدود چهارصد مرتبه در عهد قدیم آمده است[۶] که در بعضی موارد به باد[۷] و دم[۸] ترجمه شده است. بنا¬بر¬این اشاره عهد عتیق به دم خدا و یا طوفانی از جانب خدا[۹] نیز می¬تواند مربوط به کار روح خدا باشد.

بار معنایی این واژه عبری، چنان عمیق و غنی است که انتقال دقیق آن در زبان انگلیسی به هیچ وجه میسر نیست[۱۰].

روح¬القدس در عهد جدید به این نام¬ها خوانده شده است: تسلی¬دهنده، روح حکمت و ایمان، روح شجاعت، محبت و شادی[۱۱].

شخصیت شناسی

روح القدس اقنوم سوم از سه اقنوم «پدر، پسر، روح القدس» می باشد[۱۲]. در چارچوب ایمان مسیحی سخن از روح القدس پس از پدر و پسر است[۱۳].

نگاه مسیحیان به این سه اقنوم بر این اساس است که تثلیث واحد است و به معنای سه خدا نیست، بلکه خدای واحد در سه اقنوم است: «تثلیثی که از نظر جوهر، واحد است» (مصوبه شورای قسطنطنیه).

پس اقانیم ثلاثه در یک الوهیت سهیم نیستند، بلکه هر یک از آن¬ها به¬طور کامل خدا هستند: «پسر همان پدر و پدر همان پسر است و روح¬القدس همان پدر و پسر است؛ یعنی از نظر سرشت و طبیعت یک خدا هستند» (مصوبه شورای تولدو)[۱۴].

روح¬القدس شخصیتی الهی هم¬چون پدر و پسر دارد[۱۵]. لذا روح¬القدس را نباید فقط به عنوان یک تأثیر و یا یک قدرت تصور کنیم[۱۶]. او دارای صفات شخصی است زیرا که فکر می¬کند[۱۷] احساس دارد[۱۸] اراده دارد[۱۹] او توسط پدر فرستاده شده است تا ایمان¬داران را به مشارکت صمیمانه و پیروی از عیسی رهنمون سازد[۲۰].

غالباً عهد جدید، روح¬القدس را روح خدا می¬نامد. به نظر سنت مسیحی و کتاب¬های مقدس، روح¬القدس، مرادف جبرئیل یا فرشته‏ای از فرشتگان خدا و آفریده‏ای از آفریدگان او نیست. او در حقیقت خود خدا است که در قلوب مردم و جهان می¬زید و به عمل اشتغال دارد[۲۱].

الوهیت روح¬القدس

با پایان یافتن مباحثات مسیح شناختی کلیسای اولیه، پیامدهای تصمیماتی که در این ارتباط گرفته شده بود، موضوع بحث و بررسی محافل الاهیاتی قرار گرفت. در این دوران آموزه تثلیث به تدریج نشو و نما یافت. برابر بودن پدر و پسر در خلال مباحثات مسیح شناختی که سرانجام به شورای نیقیه ختم شد محرز گردید.

کلیسای اولیه در مورد روح¬القدس دچار سردرگمی بود. “مونتانوس” الاهیدان برجسته در قرن دوم میلادی درباره عملکرد روح¬القدس در زمان حاضر تأکید داشت[۲۲].

بحث درباره روح¬القدس نخستین بار به واسطه نظریات گروهی از نویسندگان پیش کشیده شد که به «مخالفان روح¬القدس» شهرت داشتند. آنان منکر شخصیت الهی روح¬القدس بودند[۲۳].

در مقابل، نویسندگانی هم¬چون آتاناسیوس و باسیلیوسِ اهل قیصریه، الوهیت روح¬القدس را تثبیت کردند[۲۴].

سابلیوس و پیروان او معتقد بودند که خدای واحد در تثلیث تجلی کرده است ولی ذاتاً دارای تثلیث نمی¬باشد. آن¬ها معتقد بودند که خدا به عنوان پدر خالق و قانون گذار می¬باشد و همان خدا به صورت پسر یعنی خدای مجسم، برای نجات انسان آمد و همان خدا به صورت روح¬القدس باعث نجات و تقدیس مؤمنین می¬گردد. لذا اینان به تثلیث ظاهری معتقدند و نه تثلیثی که ذاتاً در خدا وجود دارد[۲۵] لذا روح¬القدس موجود مستقلی نخواهد بود و تنها تجلّی خدا می¬باشد.

شخصی به نام “ماسدونیوس[۲۶]” که بین سالهای ۳۴۱ و ۳۶۰ اسقف کنستانتینوپل بود، تعلیم می داد که روح¬القدس یک خادم در سطح فرشتگان بود و مخلوقی تابع پدر و پسر است. این تعلیم نفی کننده الوهیت حقیقی روح¬القدس بود و به همان اندازه که تعلیم آریوس مقام مسیح را پایین می آورد، این تعلیم نیز مقام روح¬القدس را تنزل می داد.

درسال ۳۸۱ شورای کنستانتینوپل این عقاید را رد کرد. هنگامی که اعتقادنامه کنستانتینوپل که همان اعتقادنامه نیقیه امروزی است، در سال ۵۸۹ در سومین شورای تولدو قرائت می¬شد در کنار عبارت «روح القدس … صادر شده از پدر» عبارت «و از پسر» نیز اضافه شد تا رابطه روح¬القدس با پدر و پسر نشان داده شود. کلیساهای غرب از آن زمان به بعد بر الوهیت حقیقی روح القدس تأکید کرده و اعلام داشته¬اند که او با پدر و پسر مساوی است و مانند آنان ازلی و هم¬ذات با آنان است[۲۷].

در شورای نیقیه طرف¬داران تثلیث سرانجام توانستند این نظر را در عالم مسیحیت تثبیت کنند که روح¬القدس موجودی برابر با خدای پدر و پسر است و به این ترتیب، خدایی سه گانه خلق شد[۲۸].

پس از تثبیت نظریه تثلیث کلیسای شرق (ارتدکس) با کلیسای غرب در نحوه تمایز بین سه اقنوم اختلاف افتاد. کلیسای شرق معتقد بود که پسر و روح¬القدس هر دو مشتق و صادر از پدر هستند ولی کلیسای غرب، روح¬القدس را صادر از پدر و پسر می¬دانست[۲۹].

در زمینه تدوین و تکامل الاهیات روح¬القدس، “آگوستین” نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. او بر ماهیت متمایز روح-القدس تأکید دارد؛ با این حال روح¬القدس وجه اشتراک بین پدر و پسر است. پدر تنها پدرِ پسر است و پسر، تنها پسرِ پدر؛ امّا روح¬القدس هم روحِ پدر است، هم روح پسر؛ و این دو را در محبت پیوند می¬دهد.

وی تصدیق می¬کند که کتاب مقدس آشکارا نمی¬گوید که روح¬القدس محبت است، امّا از آن¬جا که خدا محبت است و روح¬القدس نیز خداست، نتیجه طبیعی این است که روح¬القدس محبّت است[۳۰].

بدین ترتیب الوهیت کامل روح¬القدس در الاهیات مسیحی با تأخیر نسبتاً طولانی، مورد پذیرش قرار گرفت.

وظائف روح القدس در عهد عتیق

۱- نقش فعّال در خلقت:

در کتاب مقدس آمده است: “روح خدا سطح آب¬ها را فرو گرفت”. همچنین روح¬القدس، خالق حیات هم هست. زمانی که خدا آدم را آفرید روح¬القدس بود که در او نفس حیات را دمید[۳۱] و روح¬القدس هم¬چنان مخلوقات خدا را حیات می¬بخشد[۳۲].

روح¬القدس منشأ تمام قوای منحصر به فرد انسان است؛ قوایی همچون عقل، مهارتِ جنگیدن و حکمت[۳۳].

بنابراین روح¬القدس وجود فعّال و حیات¬بخش خدا در میان موجودات است[۳۴].

۲- نقش فعّال در رساندن پیام خدا به قوم وی:

روح¬القدس قوم یهود را در بیابان تعلیم می¬داد[۳۵]. نویسندگان مزامیر اسرائیل با کمک روح خداوند سرود¬های خود را می-سراییدند[۳۶]. انبیاء نیز از روح خدا الهام می¬گرفتند و کلام او را بر قوم اعلام می¬کردند[۳۷].

۳- قوّت گرفتن رهبری قوم بنی اسرائیل توسط روح القدس

زمانی که موسی مطیعانه هفتاد نفر از مشایخ را برای رهبری قوم و کمک به خود انتخاب کرد، خدا از روحی که در موسی بود گرفته و بر آنان گذاشت[۳۸].

همین¬طور هنگامی¬که یوشع به عنوان جانشین موسی در مقام رهبری انتخاب شد، خدا نشان داد که او نیز صاحب روح (یعنی روح¬القدس) است[۳۹] همین روح بر جدعون[۴۰]، داود[۴۱] و زرُبابل[۴۲] قرار گرفت.

به این ترتیب در عهد عتیق در مهم¬ترین وضعیت¬هائی که نیاز به رهبری بود، حضور روح خدا آشکار بود.

وظائف روح¬القدس در عهد جدید

سخنانی نظیر «روح¬القدس از زبان داود، پیش گفت درباره‏ی یهودا»[۴۳] نشان می¬دهد که رسولان معتقد بودند که روح-القدس، نویسنده¬ی کتاب مقدس است[۴۴].

وظائف روح¬القدس در عهد جدید را می¬توان در سه محور مورد مطالعه قرار داد[۴۵]:

الف: وظائف روح القدس نسبت به عیسی:

۱- عیسی به وسیله روح القدس در رحم مریم قرار گفت[۴۶].

۲- به وسیله قدرت روح معجزه کرد[۴۷].

۳- به وسیله روح¬القدس بر ایمان¬داران آشکار می¬گردد[۴۸].

۴- توسط روح¬القدس از مردگان بر¬خاست[۴۹].

۵- توسط روح، جلال می¬یابد و روح برای بازگشت او دعا می¬کند[۵۰].

ب: وظائف روح¬القدس در ارتباط با کلیسا:

۱- کلیسا تولدیافته¬ی روح¬القدس است و روح¬القدس است که به کلیسا برای پیش¬برد اهدافش، نیرو می¬دهد[۵۱].

در کلیسا به عنوان هیکل خود، ساکن می¬شود و در آن حضور دارد[۵۲] و از طریق تجلّی آن¬را تقویت می¬کند و آن¬را در برابر اشتباه محافظت می¬کند[۵۳].

۲- با کلیسا صحبت می¬کند و آن¬را متحد می¬سازد[۵۴].

۳- در کلیسا محبت و دوستی ایجاد می¬کند[۵۵].

۴- دادن عطای شفا[۵۶] به کلیسا، تا سلامتی جسم را از طریق غیر طبیعی دوباره ایجاد کند[۵۷].

۵- تعیین اسقفان کلیسا.

اسقفی که به ریاست کلیسا انتخاب می¬شود ضروری است که در درون خود دعوتی از روح¬القدس احساس نماید و از بیرون نیز توسط رأی دموکراتیک کلیسا دعوت شود و توسّط رسولان به خدمت منصوب گردد[۵۸].

ج: وظائف روح¬القدس در برابر ایمان¬داران:

۱- کمک به ایمان¬داران در اعتقاد به پدر و پسر[۵۹].

از آن¬جا که انسان، محدود به عقل خود است نمی¬تواند خدا را درک کند[۶۰] لذا این روح¬القدس است که انسان را به سوی این مهم هدایت می¬کند[۶۱].

هم¬چنین به باور مسیحیان روح¬القدس با قلب بی¬ایمانان سخن می¬گوید تا آن¬ها را به سوی خدا بر¬گرداند[۶۲].

او روح جامعه مسیحیت را ارشاد می¬کند، تعلیم می¬دهد و راز¬¬های خدا را می¬گشاید[۶۳] و مسیحیانی که در کلیساها به گرد هم می¬آیند، را هدایت می¬کند[۶۴].

۲- آزاد کردن ایمان¬داران از گناه[۶۵].[۶۶]

یکی از مهم¬ترین وظائف روح¬القدس محکوم کردن گناه[۶۷] و کمک به ایمان¬داران در مقابله با طبیعت گناه¬آلود انسانی است[۶۸]. اعمال طبیعت گناه¬آلود، مواردی هم¬چون زنا، بت¬پرستی، نزاع و اختلاف، حسد و قتل، را شامل می¬شود[۶۹].

۳- بخشش عطایا.

پولس عطایای مختلفی را که روح¬القدس به ایمان داران می¬بخشد بیان کرده است[۷۰]. این عطایا هم¬چون بیان سخن حکیمانه[۷۱] و ایمان ما¬فوق¬طبیعی که سبب انجام معجزات و کار¬های خارق¬العاده است[۷۲].

۴- ساکن شدن در ایمان¬داران.

روح¬القدس علاوه بر بخشیدن تولّد تازه به ایمان¬داران