ساخت اولین خانقاه توسط حاکم مسیحی

همچنین مشاهده کنید

لباس شهرت در تصوف