اثبات حقانیت امامت حضرت علی (ع) از لحاظ عقل

همچنین مشاهده کنید

یک روایت صحیح در مورد تکتف نیست