پرسش و پاسخ

چرا صوفیه بر خلاف فتوای فقهای اسلامی که بلند کردن سبیل را جایز نمی‌دانند سبیل های خود را بلند می‌ک