مقالات

عادل شمردگی

نویسنده: محمد صادق احمدی

در سیر تاریخی تمامی ادیان، رویدادهای مشترکی وجود دارد. یکی از این رویدادها ظهور گرایش‏های متفاوت از یک