مقالات

گناه اصلی

عنوان: گناه اصلیOrigina sin نویسنده:محمد ضیاء توحیدی کلمات اصلی:گناه اولیه،گناه اصلی،گناه فطری،فدا،پولس،پلاگیوس منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام)

ادامه مطلب »

فرشته

عنوان : فرشته Angel نویسنده : محمد ضیاء توحیدی کلمات کلیدی : فرشته، کروبیان، سرافین، پسران خدا، شیاطین، شیطان منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

فدا

عنوان فدا Redemption, Ransom نویسنده محمد ضیاء توحیدی کلمات کلیدی فدا، گناه نخستین، گناه اصلی، آوگوستین، آنسلم، پولس منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام)  

ادامه مطلب »

عادل شمردگی

عنوان : عادل شمردگی Justification نویسنده : محمد صادق احمدی کلمات کلیدی : عادل شمردگی، مسیح، پولس، پلاگیوس، آکوستین، ایمان، عمل منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

شیطان

عنوان : شیطان Satan نویسنده : محمد ضیاء توحیدی کلمات کلیدی : شیطان، ابلیس، لوسیفر، بعلزبول، بلیعال، شریر، مار منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

روح القدس

عنوان : روح القدس The Holy Spirit نویسنده : محمد مهدی کاظمی کلمات کلیدی : روح¬القدس، پنطیکاست، تثلیث، عیسی مسیح منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

روح القدس در منابع اسلامی

عنوان : روح القدس در منابع اسلامی نویسنده : محمد مهدی کاظمی کلمات کلیدی : روح القدس، جبرئیل، وحی، تأیید، حضرت عیسی منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

رستاخیز

عنوان : رستاخیز Ressurection نویسنده : محمد صادق احمدی کلمات کلیدی : رستاخیز، یهودیت، مسیحیت، اسلام، ادیان شرق منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

رستاخیز عیسی

عنوان : رستاخیز عیسی Resurrection of Jesus نویسنده : محمد صادق احمدی کلمات کلیدی : رستاخیز، عیسی، عیدپاک، فصح، کتاب مقدس منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

تجسد

عنوان : تجسد Incarnation نویسنده : مهدی عبداللهی کلمات کلیدی : تجسد، عیسی، خداوند، مسیحیت، تثلیث منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام)

ادامه مطلب »