مقالچه

نمونه ی ادبیات بهاء

نمونه ی ادبیات بهاء

حسینعلی بهاء در ص ۷ کتاب ایقان می گوید: الا الذین هم انقطعوا بکلهم الی الله و عرجوا بجناحین الایقان الی مقام جعله الله عن الادراک مرفوعا.
کلمه ی جناحین را که اضافه کرده نونش را حذف ننموده و این غلط صریح است، در قرآن مجید فرموده است: و لا طائر یطیر بحناحیه. و ابن مالک در الفیه می گوید: نونا تلی الاعراب او تنوینا مما تضیف احذف کطور سینا.
در ص ۱۳ می گوید: علی الله اتکل و به استعین لعل تجری من هذا القلم ما یحیی به افئده الناس.
لعل کلمه ی ترجی است، به تنهائی بر فعل داخل نمی شود باید مدخول آن اسم باشد آری اگر متصل به ماء کافه باشد گفته می شود مثلا لعلما اضاءت لک النار.
و در ص ۲۴ می گوید: مثل صلوه و صوم که در شریعت فرقان بعد از اخفای جمال محمدی از جمیع احکام محکمتر و اعظمتر است. و در ص ۲۸ نیز در دو موضع، کلمه اعظمتر استعمال نموده و این غلط است باید عظیمتر یا اعظم بگوید.
و در ص ۳۸ می گوید: کذلک نرش علیک من انوار شموس الحکمه و العرفان لیطمئن بها قلبک و تکون من الدینهم کانوا بجناحین الایقان فی هواء العلم مطیورا.
کلمه ی جناحین که باز در اضافه نونش را حذف ننموده غلط است و بجای کلمه مطیورا نیز باید طائرین گفته باشد مطیورا غلط است.
و در ص ۴۹ می گوید: کذلک تغن علیک حمامه البقاء علی افنان سدره البهاء لعل تکونن فی مناهج العلم و الحکمه باذن الله مسلوکا.
لفظ تغن غلط است باید تغنی بگوید، مدخول کلمه ی لعل که فعل است غلط است باید اسم باشد، و نیز کلمه ی معنی ترجی دارد با تأکید به نون ثقیله در مدخول آن مناسبت ندارد، و ایضا لفظ مسلوکا در این مورد غلط است باید سالکا بگوید. و در ص ۵۸ باز می گوید: لتطیرن بجناحین الانقطاع – در حال اضافه نون را باقی گذاشته است.
و در ص ۶۶ می گوید: فارجعوا الیه لعل انتم بمواقع الامر تطلعون – باید بگوید لعلکم با ضمیر متصل، ذکر ضمیر منفصل در این مورد غلط است.
و در صفحه ی ۶۸ می گوید: کذلک یؤلف الله بین قلوب الذینهم انقطعوا الیه و آمنوا بآیاته و کانوا من کوثر الفضل بایادی العز مشروبا.- مشروبا غلط است باید مشروبین بگوید زیرا اسم کان در این مورد جمع است باید خبر آن نیز جمع آورده شود.
و در صفحه ی ۸۰ می گوید: لعل انتم بمواقع العلم تصلون باید لعلکم بگوید با ضمیر منفصل غلط است.
و در صفحه ی ۱۰۲ باز می گوید: لعل انتم بذلک فی زمن المستغاث توفقون – بجای ضمیر متصل ضمیر منفصل آورده غلط است.
و در صفحه ی ۱۳۹ می گوید: فان الشمس قد ارتفعت فی وسط الزال لعل یستشرق علیک من انوار الجمال – در این جا هم کلمه (لعل) را بدون اتصال به ماء کافه بر فعل وارد نموده است [۱] .

[۱] ناگفته نماند: متصدیان دستگاه بعد از میرزای بهاء چون به غلطهای ادبی واضح کتب او متوجه شدند لذا در چاپهای بعد اکثر موارد را که توانستند تحریف اصلاحی نموده اند بنابراین در مقام تطبیق عبارات باید به نسخ اصلی اولیه ی کتب بهاء نیز مراجعه شود.

برگرفته از کتاب «بهائی چه می گوید؛ اثر مرتضی آخوندی»

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن