برچسب آرشیوها : ادعای خدایی

ادعای خدایی باب

ادامه مطلب »

ادعای الوهیت میرزا حسین علی بهاء ۲

ادامه مطلب »

خدای بهائیان

شاید این کلام طنز به نظر برسد، اما مضمون سخنی است که از میرزا حسینعلی نوری (رهبر بهائیان) صادر شده است. هر چند بهائیان می گویند: حسینعلی خدا نیست، اما او خود را خدا و خالق جهان می داند. تا آنجا که حتی قبرش به عنوان قبله بهائیان قرار گرفته است. اشراق خاوری از مبلغان معروف بهائی در کتاب ایام ...

ادامه مطلب »